ZHP
Chorągiew Kuj-Pom
Wosm
WAGGGS

Witamy !

 

Komisja Stopni Instruktorskich oraz Kapituła Stopni Wędrowniczych działające przy Hufcu ZHP Golub-Dobrzyń zostały powołane, aby wprowadzić standardy dotyczące stopni instruktorskich i wędrowniczych, oraz pomóc instruktorom w rozpisywaniu prób na stopnie podharcmistrza i harcmistrza, którzy mają zamiar otworzyć próbę w ChKSI.

 

Komisja Stopni Instruktorskich działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez ZHP („Uchwała nr 40/XXXVI Rady Naczelnej ZHP w sprawie systemu stopni instruktorskich” z dn. 6 marca 2011 r.).

Pomagamy w zdobyciu takich stopni jak:

 

Kapituła Stopni Wędrowniczych działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez ZHP („Uchwała nr 40/XXXII Rady Naczelnej ZHP w sprawie systemu stopni harcerskich” z dn. 15 czerwca 2003r.). Pomagamy w zdobyciu takich stopni jak:

W Kapitule można otworzyć także próbę na :

 

Spotkania odbywają się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące, w terminie wcześniej ustalonym i podanym na tej stronie oraz hufca. Na spotkaniu można otworzyć próbę , skonsultować próbę która jest już trakcie realizacji, wystąpić o jej przedłużenie oraz zamknąć ją z wynikiem pozytywnym bądź negatywnym.

 

Czuwaj !

Zespół Instruktorów KSI i KSW